ВНИМАНИЕ! ПОПРАВКА!

ВНИМАНИЕ! ПОПРАВКА! ТОО «PSA» (г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 17, блок Е, 7 этаж), сообщает о корректировке объявлений, размещенных в газете «Тендер КЗ» от 24 апреля 2013 года №74(943).

В связи с технической неполадкой в Информационной системе электронных закупок дата вскрытия по следующим электронным закупкам способом открытого тендера переносится:

- услуги по проверке счетов (услуги консультанта по ревизии Счета Нефтегазовых Операций Подрядчика по ОСРП Карачаганакского проекта за 2011 Подрядный год и по сопровождению спорных вопросов по результатам проведенной ревизии за 2010 Подрядный год) окончательный срок предоставления заявок на участие в электронном тендере до 9-45 часов 13 мая 2013 года (объявление в ИСЭЗ №10223);

- услуги по проверке счетов (услуги консультанта по ревизии Счета Нефтегазовых Операций Подрядчика по ДРП Дунга за 2012 год и по сопровождению спорных вопросов по результатам проведенной ревизии за 2011 год)окончательный срок предоставления заявок на участие в электронном тендере до 10-00 часов 13 мая 2013 года (объявление в ИСЭЗ №10295);

- услуг по проверке счетов (услуги консультанта по ревизии Счета Нефтяных Операций Полномочным Органом по Соглашению о Разделе Продукции по Северо-Каспийскому проекту за 2011 Подрядный Год и по сопровождению спорных вопросов по результатам проведенной ревизии за 2010 Подрядный Год) окончательный срок предоставления заявок на участие в электронном тендере до 10-15 часов 13 мая 2013 года (объявление в ИСЭЗ №10297);

Обеспечение заявок на участие в электронном тендере в виде банковской гарантии принимается по адресу: город Астана, район Есиль, пр. Кабанбай Батыра, 17, блок Е, 8-этаж, кабинет 812 в срок до 11:00 часов «8» мая 2013 года(окончательный срок представления обеспечения заявки).

Срок действия заявки на участие в электронном тендере: 60 (шестьдесят) календарных дней, по «11» июля 2013 года включительно.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8 (7172) 79-89-75, 79-89-81 и по электронной почте: info@psa.kz.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! ТҮЗЕТУ! «PSA» ЖШС (Астана қ., 010000, Қабанбай батыр даңғ. 17, Е блогі, 7 қабат) 2013 жылдың 24 сәуірдің №74(943) «Тендер КЗ» газетіндегі басылған хабарландыруларды түзету туралы хабарлайды.

Электрондық сатып алу ақпараттық жүйесіндегі техникалық ақауларғы байланысты, келесі ашық тендер тәсілмен өтетін электрондық сатып алулар бойынша хатқалталарды ашу мерзімі өзгертіледі:

- шоттарды тексеру қызметтерін (Қарашығанақ жобасының ӨБТК бойынша 2011 мердігерлік жылға арналған Мұнай Операциялары Шотын тексеру және 2010 Мердігерлік Жылға арналған тексеру нәтижелері бойынша дауалы мәселелерді қамтамасыз ету жөніндегі консультант қызметтерін) электрондық тендерде қатысу арыздарды тапсырудың ақтық мерзімі 2013 жылдың 13 мамырдың сағат 09.45 дейін (ИСЭЗ №10223 хабарландыру);

- шоттарды тексеру қызметтерін (Дунга ӨБШ бойынша 2012 мердігерлік жылға арналған Мұнай Операциялары Шотын тексеру және 2011 Мердігерлік Жылға арналған тексеру нәтижелері бойынша дауалы мәселелерді қамтамасыз ету жөніндегі консультант қызметтерін) электрондық тендерде қатысу арыздарды тапсырудың ақтық мерзімі 2013 жылдың 13 мамырдың сағат 10.00 дейін (ИСЭЗ №10295 хабарландыру);

- шоттарды тексеру қызметтерін (Солтүстік Каспий жобасы бойынша Өнімді бөлу туралы келісім бойынша 2011 мердігерлік жылға арналған Мұнай Операциялары Шотын тексеру және 2010 Мердігерлік Жылға арналған тексеру нәтижелері бойынша дауалы мәселелерді қамтамасыз ету жөніндегі консультант қызметтерін) электрондық тендерде қатысу арыздарды тапсырудың ақтық мерзімі 2013 жылдың 13 мамырдың сағат 10.15 дейін (ИСЭЗ №10297 хабарландыру).

Банктік кепілдік нұсқасында электрондық тендерде қатысу арыздарын қамтамасыз ету: Астана қ., Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы 17, Е блогі, 8 қабат, 812 кабинте мекенөжайы бойынша 2013 жылдың 8 мамырдың сағат 11.00 дейін (арыздарды қамтамасыз етуді тапсырудың ақтық мерзімі) қабылданады.

Электрондық тендерде қатысу арызының қолданылу мерзімі: 60 (алпыс) күнтізбелік күн, 2013 жылдың «11» шілдесіне дейін қоса.

Толығырақ ақпарат пен анықтаманы: 8 (7172) 79-89-75, 79-89-81 телефон нөмірлері арқылы және info@psa.kzбіле аласыздар.